.:: Cong Ty XSKT Can Tho ::. <body> <h2>Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ</h2> <p>Website th&#226;ng tin<br> - Tin t&#7913;c <br> - X&#7893; s&#7889; ki&#7871;n thi&#7845;t<br> - Th&#244;ng tin s&#7843;n ph&#7849;m v&#233; s&#7889; ki&#7871;n thi&#7871;t<br> - C&#244;ng ngh&#7879;<br> - Gi&#7843;i ph&#225;p<br> - SMS</p> <p>Trang n&#224;y s&#7917; d&#7909;ng frame nh&#432;ng tr&#236;nh duy&#7879;t c&#7911;a b&#7841;n kh&#244;ng h&#7895; tr&#7907;. B&#7841;n c&#243; th&#7875; v&#224;o tr&#7921;c ti&#7871;p &#273;&#7883;a ch&#7881; <a href="http://www.xsktcantho.com.vn/default.asp">http://www.xsktcantho.vn</a> &#273;&#7875; xem th&#244;ng tin.</p> <p><a href="http://www.xsktcantho.com.vn/default.asp">N&#244;i dung</a></p> </body>