Company Diagram Example
CƠ CẤU TỔ CHỨC

————«§»————CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Tổng số người lao động bao gồm Chi nhánh - Nhà khách Trạm giao dịch vé số kiến thiết tại Phú Quốc (chưa kể các liên doanh) là 170 người (79 nam, 91 nữ).

Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty:

  • Các phòng chuyên môn: phòng Tổ chức - Hành chánh, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Ngân quỹ, phòng Trả thưởng, phòng Pháp chế.
  • Trạm giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh (164F, Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).
  • Chi nhánh Nhà khách - Trạm giao dịch vé số kiến thiết tại Phú Quốc (Tổ 2, ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.).


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


" onclick="(function(svg){var src=window.event.target||window.event.srcElement;while (src!=null&&src.nodeName.toLowerCase()!='a'){src=src.parentNode;}if(src==null){if(svg.wnd!=null&&!svg.wnd.closed){svg.wnd.focus();}else{var r=function(evt){if(evt.data=='ready'&&evt.source==svg.wnd){svg.wnd.postMessage(decodeURIComponent(svg.getAttribute('content')),'*');window.removeEventListener('message',r);}};);}}})(this);" style="cursor: pointer; max-width: 100%; max-height: 612px;">
UBND TP. CẦN THƠ
UBND TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH CÔNG TY
CHỦ TỊCH CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
KIỂM SOÁT VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN
KẾ TOÁN TRƯỞNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÒNG
PHÁP CHẾ
PHÒNG...
PHÒNG
NGÂN QUỸ
PHÒNG...
P. TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN
P. TÀI CHÍNH...
NHÀ KHÁCH - TRẠM GD TẠI TP. PHÚ QUỐC
NHÀ KHÁCH - TRẠM GD TẠI TP. PHÚ QUỐC
P. TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH
P. TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH
TRẠM GD TẠI TP. HCM
TRẠM GD TẠI TP. HCM
P. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
PHÒNG
KINH DOANH
PHÒNG...
P. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
PHÒNG
TRẢ THƯỞNG
PHÒNG...
Text is not SVG - cannot display
Chủ tịch công ty:
- Ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty.
Ban giám đốc:
- Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân - Giám đốc công ty. Giám đốc công ty

- Ông Lê Minh Huy - Phó giám đốc.  Phó giám đốc

- Ông Phạm Hoàng Hải - Phó giám đốc. Phó giám đốc

- Ông Đặng Thanh Tùng - Phó giám đốc. Phó giám đốc
Ban kiểm soát:
- Bà Võ Thị Hồng Đoan - Kiểm soát viên Kiểm soát viên
Phòng Tài chính - Kế toán:
- Bà Bùi Thị Yến Ni - Trưởng phòng Trưởng phòng

- Ông Tô Minh Triết - Phó trưởng phòng

- Bà Phan Kim Ngọc - Phó trưởng phòng
Phòng Tổ chức - Hành chánh:
- Bà Trương Hạnh Lâm Bình - Trưởng phòng Trưởng phòng

- Ông Trần Minh Hóa - Phó trưởng phòng Phó trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Tư Hậu - Phó trưởng phòng  Phó trưởng phòng

- Ông Trần Quốc Khánh - Phó trưởng phòng
Phòng kinh doanh:
- Bà Phạm Thị Như Thủy - Trưởng phòng Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Thúy Tùng - Phó trưởng phòng Trưởng phòng
Phòng Trả thưởng:
- Bà Trần Kim Thoa - Trưởng phòng Trưởng phòng

- Bà Tô Thị Mai Thảo - Phó trưởng phòng Trưởng phòng
Phòng Ngân quỹ:
- Ông Hồ Văn Hiệp - Trưởng phòng Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy - Phó trưởng phòng Trưởng phòng
Phòng pháp chế:
- Bà Lâm Anh Thư - Trưởng phòng Trưởng phòng

- Ông Trần Thanh Quang - Phó trưởng phòng Trưởng phòng